0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Uglyz — Maya Tab

  Rate this tab:
E|————————————————|
B|—4h5p4—0——4—5———|
G|————————————————|
D|————————————————|
A|————————————————|
E|————————————————|

E         B
Maya jokhera jokhna sakinna
E          B
 Kasari bhanu katti maya garchu
E         B
 Rujha dubi timi mero mayama
E          B    E
 Jati dubyo uthi dherai maya

E        B
Maya basayera basinna 
E       A   B
 Maya nikalera nikalinna
E          B
 Birsana kojchu timilai jati ma
E      A     E
 Yaad timro aauncha jati

E|—s5—5—4———4—————————————————|
B|————————7—————s5—5—7—4—5————|
G|————————————————————————————|
D|————————————————————————————|
A|————————————————————————————|
E|————————————————————————————|

E             B
Sadhain samjinchu timilai sapanima
E         B
 Koji hidne garchu bipanima
E         B
 Haina dui dinko maya yo
E         B
 Maya ho juni juni ko

E               E    
Samjhau kasari ma aaphulai roku kasari paila haru
A                 B           E A B E
Cheku kasari ma aankhalai bujhaaun kasari yo mero man lai
________________________________________

Alternative Style............................................
Intro: PLAY TWICE {PLUGIN 1}
G 
E|—————3—————3—————3—————3—————3—————3——2h3h2———2—3—————|
B|—————3——x——3—————3——x——3—————3——x——3————————3—————————|
G|————————x———————————x———————————x—————————————————————|
D|————————x———————————x—————0—————x—————————————————————|
A|——————————————3———————————————————————————————————————|
E|——3———————————————————————————————————————————————————|

{plugin=2} G                D
E|—————3—————3—————3—————3—————3—————3—————2—————2—————2—————2—————————|
B|—————3——x——3—————3——x——3—————3——x——3—————3—————3—————3—————3—————————|
G|————————x———————————x———————————x————————————————————————————————————|
D|————————x———————————x—————0—————x—————0—————0—————0—————0————————————|
A|——————————————3——————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——————————————————————————————————————————————————————————————————|

{plugin=3}
E|—————3——5——3—————3——5——3—————3——5——3——2h3h2———2—3—————|
B|————————————————————————————————————————————3—————————|
G|——0———————————0———————————0———————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————————|

{Play plugging=1}
maya jokhera jokhna sakinna
kasari bhanu katti maya garchu
rujha dubi timi mero maya ma

{PLAY PLUGGING=2}
jati dubyo uti dherai maya

{PLAY PLUGGING=3}
maya basayera basinna 
maya nikalera nikallina
birsana khojchu timilai jatti 
yaad timro auncha Jatti

MUSIC:{Play plugging=1}
Alternative Lyrics, play as above
sadhai samjhanchu timilai sapani ma
khoji hidne garchu bipani ma
hoina duidin ko maya yo
maya ho junu juni ko

F           C 
sambhalu ma kasari ma afulai
G
roku kasari paila haru lai
F        C 
cheku kasari ma ankha lai 
D               D
bujhau kasari yo mero mana lai
MUSIC= {G C Em D}*7